Ikona dostępności Ikona dostępności

Logo Biblioteki Mobilnej

Szukaj

RODO

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH INNOWACJA SPOŁECZNA PN. „MOBILNA BIBLIOTEKA”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO:

1) administratorem Państwa danych osobowych w zakresie zawartym w deklaracji osoby uczestniczącej w testowaniu innowacji społecznej, jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.litwin@caritas.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia testowania innowacji społecznej pod nazwą: MOBILNA BIBLIOTEKA i ewaluacji służących realizacji projektu „INNOES - program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności” zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

a) Partner Projektu, którym jest: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów

b) Grantobiorca, którym jest MARTA ŻELAZO PAWLIK

c) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,

d) organy, których uprawnienie do dostępu do danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów, w tym organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań realizowanych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, a także

e) podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie);

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Administratora; mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Administratora kontrole i audyt w ramach Projektu.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie wizerunku – w przypadku wyrażenia zgody na jego przetwarzanie – do czasu wycofania przez Państwa tej zgody, a w pozostałym zakresie przez okres wynikający z obowiązujących Caritas Archidiecezji Przemyskiej regulacji z zakresu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;

7. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, macie Państwo prawo:

a) dostępu do treści swoich danych,

b) do sprostowania swoich danych,

c) do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) do przenoszenia swoich danych,

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, oraz

g) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

8) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) podane przez Państwa dane osobowe są dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania i braku zgody na ich wykorzystanie będzie:

a) w zakresie imienia, nazwiska – brak możliwości uczestnictwa w teście innowacji społecznej realizowanej w ramach Projektu,

b) w zakresie wizerunku – brak możliwości wykorzystywania Państwa wizerunku w celu promowania Projektu;

10) Państwa dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

11) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.